Prijava  •  REGISTRIRAJ SE !

Sjećanje na Lipu - 296 ubijenih (30.4.1944.)

Kako samo ime kaže - klikamo i slikamo spomenike iz doba NOB-e u od riječke okolice pa do granica našeg kraja PGŽ, da bismo ih sačuvali od zaborava jer neki po viđenom stanju neće još dugo ! Ovo je prva takva baza ikad napravljena.
Za riječko područje imate temu " Spomenici antifašističke borbe u Rijeci".
Pravila foruma
NAPOMENA: naslov teme mora sadržavati mjesto i kratki naziv AF spomenika .
Avatar korisnika
Kantrida76
Rijeka, Kvarner i Gorski kotar !
Rijeka, Kvarner i Gorski kotar !
 
Postovi: 570
Teme: 44
Pridružen: 18.9.2012, 07:23
Lokacija: Grad Rijeka

Re: Sjećanje na Lipu - 296 ubijenih (30.4.1944.)

Post broj:#91  PostPostao/la Kantrida76 » 5.5.2023, 11:22

Interesantan tekst na stranici Hrvatski Povijesni Portal sa slikama iz sela Lipa https://povijest.net/2018/?p=1904

Na netu se moze pronaci i Vjesnikov kalendar. https://www.antifasisticki-vjesnik.org/ ... r/4/30/56/
Interesantan je dio teksta gdje se spominje fasisticki oficir Celigoj ciji nonici potjecu iz Lipe.

Daluka
Rijeka, Kvarner i Gorski kotar !
Rijeka, Kvarner i Gorski kotar !
 
Postovi: 702
Teme: 10
Pridružen: 13.10.2015, 17:08

Re: Sjećanje na Lipu - 296 ubijenih (30.4.1944.)

Post broj:#92  PostPostao/la Daluka » 5.5.2023, 12:24

Neprijatelj (dijelovi njemačke 278 pješadijske i 188 rezervne divizije i Desetog SS policiskog puka i neke teritorijalne jedinice) je u toku ofanzive pohapsio i poubijao mnogo nenaoružanog naroda i spalio više sela. U navedenom izvještaju o tome pored ostalog piše: »Svirepo klanje u selu Lipi gdje je poklao 267 ljudi, žena i djece, koje su Njemci zapalili zajedno sa kućama a omladinu koju su uhvatili u tome selu zatvorili su u školu, polili benzinom i zapalili. I paljenje sela M. Učka, V. Učka, Brest, sela iznad Opatije i još drugih sela, odvođenje cijelog naroda iz pojedinih sela, djelomično klanje ženske omladine, još više je pojačalo strah kod naroda...« Opširnije o tome vidi dok. br. 103 u ovoj knjizi, tom V, knj. 27, izvještaj Operativnog štaba za Istru Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ, dok. br. 2—18/1, k. 572, _ u Arhivu Istoriskog instituta JNA i drugu knjigu »Oslobodilački rat naroda Jugoslavije od 1941—1945«

IZVJEŠTAJ OPERATIVNOG ŠTABA ZA ISTRU OD 14.
MAJA 1944. ŠTABU JEDANAESTOG KORPUSA NOVJ O
DEJSTVIMA, O STANJU U JEDINICAMA I NA TERENU I
0 ZVJERSTVIMA NIJEMACA U TOKU OFANZIVE1
OPERATIVNI ŠTAB ZA ISTRU
XI KORPUSA NOV i PO
• — JUGOSLAVIJE —
Br. 288, dne 14. V 1944 ŠTABU X I KORPUSA NOV I POJ
25. aprila uveče neprijatelj je započeo sa ofenzivom na naš teritorij. Za ovu ofenzivu pripremio je dosta jake snage ^HStu, sistematski pojačao garnizone i iskrcao neke snage u jačini oko dva puka u Puli, Rovinju i Poreču. Istog dana jedi nice naše I brigade izvele su uspješnu akciju na glavnoj Trst — Rijeka u kojoj je bilo potučeno i ranjeno oko 80 nje-^ mačkih vojnika. Zaplijenjeno je oružje i spreme i zapaljen« nekoliko kamiona.2 Mi smo imali tri mrtva i 6 ranjenih. aprila jednom kolonom oko 1000 vojnika neprijatelj je prodrjj i u Boljunsko Polje od Pazina i Boruta, jednom kolonom u pravr n i Sušnjevice koja mu je služila kao pomoćni pravac. Istoga dana započeo je popravljati mostove i porušene ceste i nadirao prema Učki i Brestu. Jednom kolonom oko 30 kamiona sa vojskom zaposjeo je sela Brgudac, Klenovšćak, Račju Vas i Vodice. Istovremeno je blokirao komunikacije i sela na sjevernom dijelu od Velikog Brguda do Veprinca i Opatije, zaposjedajući sve kote iznad i oko sela. Sa strane od Opatije jednom kolonom prodirao je prema Učki. Jednom jačom kolonom od Trsta započeo je čišćenje od Buzeta prema Motovunu i prema južnom dijelu Istre. Odmah u početku mogle su se vidjeti namjere neprijaM telja, da nabaci naše snage na prostor oko Učke, te da ih može blokirati i uništiti ili raspršiti.
27. aprila već je bila izvršena potpuna blokada sektooko Učke i to cestama: Vela Učka, Vranja, Brest, Brgudac, 1 Lanišće, Raspor, Vodice, Mune, Zejane, Veli Brgud, Škrapna, 1 Rukavac, Vedež, Veprinac i cestom preko Učke. Istog dana jedna slabija kolona prodrla je od Lanišća i Brgudca u pravcu Skrapnog preko šume na Lisinu (kota 1185) i istu zaposjeo. Jednim dijelom snaga zaposjeo je Planik iznad Brgudca. Na Učki II bataljon I odreda dao je otpor i vodio borbu nekoliko sati. Ubijeno je nekoliko Nijemaca, poslije čega se ovaj bataljon raspršio. . . . Neprijatelj je produžio sa čišćenjem terena iznad Veprinca. Sve jedinice, osim ovog bataljona, bile su izvučene izvan ovoga obruča. Brigada (tri bataljona) i I udarni bataljon I odreda prebačeni su sjeverno od željezničke pruge Trst — Rijeka na sektor Klana — Kastav — Ilirska Bistrica, sa zadatkom vršenja akcija na ovom e terenu. U neprijateljskom obruču nalazio se i naš štab.
Tokom noći 27/28. naš štab se izvukao i prebacio na teren kod brigade. Iste noći neprijatelj je pojačao blokadu Trst — Rijeka i dovukao neke snage iz Trsta, oko pola divizije, sastavljene iz raznih rodova vojske. Od početka ofenzive prekinuta je bila veza sa štabovima odreda, koja se nije mogla uspostaviti tokom ofenzive. Vojnopozadinske stanice gotovo sve prestale su funkcionisati, a većina od njih bile su raspršene 28. aprila, u vezi sa pojačanjem neprijateljskih snaga na Kktoru Matulje — Mučići — Ilirska Bistrica, jednim bataljo- ■ brigade zaposjeli smo Gumanec, dok su ostala tri bataljona sektoru prema pruzi Trst — Rijeka. Srušeno je preko ■ !L>set cestovnih mostova, kao i jedan vlak kod Ilirske Bistrice. ^
Izvršen je fingirani napad na Rupu tokom noći. 29. aprila I bataljon I odreda u blizini Sušnjevice potukao je oko 20 njemačkih vojnika. Neprijatelj je i dalje čistio teren sjevernog dijela Istre. Pronašao je i mjesto gdje je bio naš štab te pronašao neke zeI munice sa nešto hrane i odjevne opreme, dok su ostale stvari bile dobro sakrivene. Na ovo mjesto neprijatelj je dolazio uzaI stopce tri-četiri puta i pretraživao teren. Istog ovog dana jedna kolona Nijemaca upala je u Lipu blizu Rupe i zapalila selo, a £ prethodno su poklali sav narod koji su našli pa i djecu u kolijevci. kao i starce. Iz ostalih sela na ovome sektoru narod je počeo bježati u šumu i sakrivati se. Neprijatelj je pripremao sistematsko opkoljavanje terena oko Klane, Studene i Kastavštine, dok je manjim snagama prodirao od komunikacija prema Klani. Kod Lisca, koji su Nijemci z ap alili 1. maja, jedan bataljon vodio je kraću borbu, poslije čega se povukao. Sve jedinice brigade izvučene su na prostor iznad Studene — Gumanec i Podgorje. Izvršena je reorganizacija u samoj brigadi kao i u štabovima pojedinih bataljona, jer je to situacija u brigadi nalagala. Isto tako I udarni bataljon I odreda dali smo u sastav brigade, kao IV bataljon. Vršene su pripreme za akciju sa brigadom na (Slovenačkom) dijelu teritorija, tako da se održi ofenzivni duh kod boraca i da se izbjegnu, udarci neprijatelja na naše jedinice, te da se ometu planovi neprijatelja. Situacija je bila prilično teška, jer na ovome sektoru nismo imali ni malo rezervi hrane, osim što je rekvirirano nešto stoke posljednji dan, a već su gotovo sva sela bila blokirana na našem teritoriju. S druge strane prijetila je opa- | snost od demoralizacije boraca u brigadi i ako se to na prvi pogled nije osjećalo. 5. ovog mjeseca ujutro rano između Ilirske Bistrice i ! Št Peter (na Krasu) na pruzi sa tri bataljona brigade izvršena jc uspješna akcija na vlak. Uništena je lokomotiva i 2 vagona. Napadom na vlak potučeno je oko 120 njemačkih vojnika što i mrtvih i ranjenih. Na našoj strani bilo je svega 2 ranjena. I Teški bacači i jedan bataljon, u momentu eksplozije mine, vr- - šili su fingirani napad na garnizon u Ilirskoj Bistrici. Iako je ■ neprijatelj imao jake snage u ovom garnizonu, a akcija je vršena u neposrednoj blizini, neprijatelj je bio zbunjen i nije mogao dati odmah pomoć napadnutom vlaku. U ovoj akciji bio j? i naš štab. II udarni bataljon brigade bio je na Gumancu koji je imao zadatak da osigura bok i pozadinu. Istog danauporedo, kako je vršena naša akcija, i Nijemci su n a p a d a lij nekoliko pravaca na Gumanec. Došlo je samo do sukoba « f l trola iz ovog bataljona sa Nijemcima. Jače borbe niie b ilo ® niti je bilo gubitaka, ali i pored svega toga jedna četa ovoga] bataljona se raspršila. . . . b 6. i 7. maja jedinice brigade bile su u Slovenačkim Selim»] i vršene su vojničke i političke pripreme za nove akcije, kao i prikupljanje jedinica II bataljona. Povezali smo se sa štabom Slovenačke brigade iz X X X divizije. Naša brigada d o b ila ® zadatak da krene sa tri bataljona u pravcu Idrije u cilju vršenja akcija, da se izmakne ispred udaraca neprijatelja i da se spri. ječi eventualna demoralizacija boraca, te da se i očvrsne na ovom e putu. Tokom noći 7. i 8. maja brigada je krenula na zadatke, s tim da pređe prugu St Peter (na Krasu) — Postojna i da je na prolazu temeljito razruši; u zajednici sa Slovenačkom brigadom i dalje da vrši akcije na komunikacijama St Peter (na Krasu) — Trst, a kasnije će se vratiti na naš teren. II udarni bataljon brigade zadržali smo neposredno pod našom komandom i prikupljali ga. . . . Ovaj bataljon će djelovati na terenu Kastavštine i Klane — Muna i Žejana. Sa brigadom je otišao načelnik našega štaba.3 7. ov. mjeseca neprijatelj je vršio čišćenje terena oko komunikacija Trst — Rijeka na slovenačkom dijelu u Br kinima; i već uveče koncentrisao u Ilirskoj Bistrici preko deset hiljada vojnika za napad na naše jedinice, koje su izvele akciju kod Bistrice. Opet se poslužio obuhvatnim napadom, tako da je jedna kolona išla od Bistrice prema Mašunu da nas odreže od šume, a ostalim snagama, jakom artiljerijskom pripremom 8. ov.m j. rano ujutro vršio je napad na Koritnicu, Juršiče i mjesta gdje je brigada bila poslije akcije na slovenačkom terenu, no međutim brigada je već izmakla, izuzev jednog voda koji je trebao doći u sastav brigade naknadno, a koji je raspršen kod Koritnice. II i III bataljon I odreda »Učka« raspršeni su. dok je I još u cijelosti. U II odredu također su neke jedinice raspršene. Sada se vrši prikupljanje boraca. Od početka ofenzive poduzeli smo mjere da se bolnica i ambulanta premjeste i da se nepokretni ranjenici stave u zemunice, dok su pokretni ranjenici sakrivani po špiljama i prebacivani sa jednog terena na drugi. Svi ranjenici su spaseniJ Propalo je samo nešto sanitetskog materijala kod jedne ambulante koju su Nijemci pronašli. Situacija na terenu je teška poslije ofenzive. Nijemci su K nalili dosta sela i pohapsili mnogo naroda, a još se nesmetano ■Fgjj dok se naše jedinice ne srede i prikupe. Kod naroda je vladala velika panika, što se dijelom prenosi i na borce koji ovdje na terenu. Svirepo klanje u selu Lipi,4 gdje je poklano 267 ljudi, žena i djece, koje su Nijemci zapalili zajedno sa fkućama. a omladinu koju su uhvatili u tome selu zatvorili su školu, polili benzinom i zapalili, paljenje sela M. Učke, V. Učke, Bresta, sela iznad Opatije i još drugih sela,5 odvođenje ciielo'g naroda iz pojedinih sela, djelom ično klanje ženske omladine, još je više pojačalo strah kod naroda. Mjestimice narod bježi k neprijatelju. U Klani većina se stavlja pod zaštitom Nijemaca i stupa u njihovu službu. Iz sela, sjeverno od pruge, narod je pobjegao u mjesta gdje su neprijateljski garnizoni, bojeći se dodira sa partizanima, jer neprijatelj širi propagandu da će svakoga koji ima vezu sa partizanima zaklati, a kuće spaliti. Majke pozivaju svoje sinove iz vojske da se vrate kućama. Priličan broj boraca otišao je kućama i presvukao se u civil iz jedinica Odreda. Ovo su još ostatci od prošle ofenzive gdje narod kao i razni kolebljivci iz naših jedinica smatraju, da se može pred ovakvom ofenzivom zaštititi i spasti samo načinom ako se skine u civil i da bude miran kod kuće. Pored ovoga težnja je borca gotovo svakog da vidi kako mu je stanje kod kuće, pa i oni koji su bili dobri teže da odu kućama, kao što je bio slučaj sa jednom četom II bataljona brigade, gdje su borci, pa i desetari i pojedini vodnici i delegati, napustili jedinice govoreći da će se oni boriti kod svojih kuća. U ovoj ofenzivi ukazala nam se prilika da vidimo sve slabosti naših jedinica, a naročito komandnog kadra, te se nadamo da ćemo poslije ofenzive moći izdizati sm jelije komandni kadar, dok će pojedini kolebljivci otpasti. Uglavnom, jedinice brigade I, III i IV bataljon, ostale su prilično čvrste. Tokom ofenzive nije se moglo osjetiti kolebanje ta ovim bataljonima, a borci su imali puno povjerenje u svoje rukovodstvo, pa ni jedan nije postavljao pitanje zašto se napušta teren, a niti je bilo dezerterstva do sada. Ukupno brojnoBanje brigade od 6. ov.mj. bilo je preko 900 boraca. Kod II pulskog odreda brojno stanje od 1. maja iznosi 417 boraca, uko4 Operativni štab za Istru poslao je 3. maja Štabu Jedanaestog korpusa slijedeću depešu: »Kod Klane u selu Lipi Nijemci su 30. o.mj. poklali sav narod i zapalili selo, oko 80 kuća. Klali su i malu djecu.
Iz mnogih sela Istre pohapsili su cijeli narod«. (Arhiv Vojnoistorijskog instituta, reg. br. 1/2, k. 572.)
liko se kasnije nije smanjilo. Od ovoga odreda trebale su doći pred ofenzivu tri čete u sastav brigade, no ofenziva je sprije. čila. U I odredu je prilično opalo brojno stanje zbog toga št0 smo mu uzeli Udarni bataljon i što je bilo dosta koji su ® pokolebali i otišli kućama. Veza je uspostavljena sa štabovima odreda. Radi se « prikupljanju i sređivanju jedinica i izvođenju akcija. Stanje kakvo je sada na terenu i u našim jedinicama, tj. u odredim» •] može se jedino popraviti akcijama uz dobar politički rad, što se nadamo da ćemo svakako uspjeti mnogo brže nego poslijeprve velike ofenzive na Istru. Neprijatelj je pojačao postojeće garnizone i uspostavio mnogo novih garnizona. U Klani je također njemački garnizon kao i na Učki, koji nama za sada najviše smetaju. Uspostavom novih garnizona i pojačanjem garnizona uopće na našem terenu neprijatelj je uspio da ovlada gotovo cijelim terenom. U ovoj ofenzivi, na našem terenu, prema dosad prikupljenim podacima, učestvovalo je, pored snaga koje su bile ovdje, i još oko dvije i pol divizije, koje su sakupljane od svuda i od raznih jedinica. Znamo samo da su učestvovali dijelovi 113. njemačke divizije, dok za ostale nemamo podataka. Glavne snage neprijateljske, koje su učestvovale u ofenzivi, krenule su u pravcu Trsta. Neke divizije, koje su stigle tokom ofenzive u Rijeku, dijelom su otišle u pravcu Trsta. Kako smo bili obaviješteni da su ove divizije došle iz Grčke, to još nismo provjerili. Ofenziva uglavnom na naš teren je završena za sada, s tim što je neprijatelj aktivan i upada još svuda. Kako prije, tako i za vrijem e ofenzive nismo se nigdje rukovodili odbranom teritorija, već smo sa jedinicama udarili, tamo gdje smo smatrali da ćemo imati najviše uspjeha za datu situaciju. Tokom ove ofenzive na terenu je palo dosta drugova iz raznih naših organizacija. Mnoge organizacije također su privremeno razbijene. Pojedinci iz NOO-a su se pokolebali, a priličan broj nasjeda neprijateljskoj propagandi. Reakcija širi propagandu, kako usmenu preko neprijateljskih agenata, tako i preko letaka o uništenju naših jedinica, a naročito se obara na narodnooslobodilački odbor. Nijemci i ustaše prijete narodu, ako ih budu napadale naše jedinice, da će sve poklati i popaliti. Politički rad na terenu je vrlo težak, dok ne bude poduprt dobrim našim akcijama. Tokom ove ofenzive pokazalo se do sada na našem terenu, da su odredi vezani za teren, a teren ispresijecan sav velikimbrojem komunikacija i time veza otežana; za vrijem e i manje ofenzive veza je na ovakvom terenu gotovo nemoguća sa tako rasutim jedinicama i svakako jedinice koje ostaju na Ejm n terenu moraju biti raspršene za vrijem e ofenzive i izloK n e uticaju još nesvjesnih masa naroda, a preko ovoga i neKriiateljskoj propagandi i ne može se ostvariti pravilno rukoK đ e n je naročito za vrijem e ofenzive. Jedinice kao i brigade, koie djeluju kao cjelina, ma kakve jačine bile, povezane su u gyako doba, ako su i koliko učvršćene, može se izvući iz teže situacije makar glavnina i izbjeći sve ove poteškoće koje imaju ^Egdi. Naše operacije, u unutrašnjosti našeg teritorija, sa jaK q našim snagama teško su izvodljive, ako na sjevernom našem dijelu nemamo jake snage, pošto neprijatelj na ovom Jterenu može vrlo brzo doći sa jakim snagama i izvršiti blokadu fpojedinog sektora, jer mu to omogućuju komunikacije, a bez osigurane pozadine, svaka naša jedinica bi pretrpjela gubitke. U vezi sa ovim mi smo još i prije ofenzive bili na stanovištu da formiramo još jednu brigadu,“ tako da bi jedna od ovih bila uvijek na sjevernom dijelu, tj. sjeverno od želj. pruge i glavne ceste, dok bi druga mogla da sa sigurnošću operiše u unutrašnjosti. II brigadu formirati na račun odreda, koje treba svakako brojčano smanjiti i držati toliko snaga u odredima sa kojima se najnužnije može pokriti teren. Obzirom na napred iznijete činjenice još nisu uslovi za formiranje II brigade, ali u tome smjeru pored ostalog odvijat će se i naš rad.

Izvor teksta: ZBORNIK DOKUMENATA I PODATAKA O NARODNOOSLOBODILAČKOM RATU JUGOSLOVENSKIH NARODA TOM V

Nažalost nema volje da se pribave originalni dokumenti iz arhiva i da se rasvijetle svi detalji oko pokolja u Lipi, sve se svodi na papagajsko ponavljanje onog što nam je netko prezentirao.

Daluka
Rijeka, Kvarner i Gorski kotar !
Rijeka, Kvarner i Gorski kotar !
 
Postovi: 702
Teme: 10
Pridružen: 13.10.2015, 17:08

Re: Sjećanje na Lipu - 296 ubijenih (30.4.1944.)

Post broj:#93  PostPostao/la Daluka » 9.5.2023, 10:37

Kad se žrtvama Lipe pribroje žrtve stradale u akciji "Braunsvhweig" ...
0308.jpg
0308.jpg (161.41 KiB) Pogledano 515 puta

Avatar korisnika
Jakob Raunacher
Volim Rijeku
Volim Rijeku
 
Postovi: 192
Teme: 9
Pridružen: 17.9.2011, 06:55

Re: Sjećanje na Lipu - 296 ubijenih (30.4.1944.)

Post broj:#94  PostPostao/la Jakob Raunacher » 23.4.2024, 15:27

U knjizi Stefano Di Giusto - Tommaso Chiussi: “Globocnik's men in Italy 1943-45. Abteilung R and the SS-Wachmannschaften of the OZAK”, autori su utvrdili identitet časnika koji je vodio akciju i naredio masakr.

Radi se o SS-Ustuf. Josefu Oberhauseru iz Abteilunga R.

Slika
Slika

O njemu se više može doznati na: https://en.wikipedia.org/wiki/Josef_Oberhauser
NEMO SINE CRIMINE VIVIT

Avatar korisnika
Jakob Raunacher
Volim Rijeku
Volim Rijeku
 
Postovi: 192
Teme: 9
Pridružen: 17.9.2011, 06:55

Re: Sjećanje na Lipu - 296 ubijenih (30.4.1944.)

Post broj:#95  PostPostao/la Jakob Raunacher » 24.4.2024, 09:28

Danas, 24. travnja 2024. u 12:00 sati na Korzu, povodom obilježavanja 80. godišnjice stradanja Lipe, u organizaciji Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka, održat će se otvorenje izložbe “Lipa pamti” (https://www.pgz.hr/objave/otvorenje-izlozbe-lipa-pamti-na-rijeckom-korzu/). Autorice izložbe su Vana Gović Marković i Tea Perinčić. Jutros je postavljena, pregledao sam i mogu ju pohvaliti. Prvi puta su na jednom mjestu iznesene sve točne pojedinosti o zločinu.

Slika
NEMO SINE CRIMINE VIVIT

Prethodni

Vrati se na: Antifašistički spomenici i spomen-ploče PGŽ

Tko je online

Nema registriranih korisnika pregledava forum i 1 gost